Nordic Flow Cytometry Meeting III på Skjetten, 2022

NFCF referat årsmøte 2022
Budsjett 2022-2023
Revisjonsberetning 2016-2021

Norsk Flowcytometri Forening sin VIII Nasjonale konferanse i Bergen, 2016

NFCF referat årsmøte 2016
Budsjett 2016-2017
Revisjonsberetning 2014-2015

Norsk Flowcytometri Forening sin VII Nasjonale konferanse i Oslo, 2014

Last ned referat fra årsmøte 2014
Last ned Budsjett for NFCF 2014-15
Last ned Revisjonsberetning for 2014

—————————————————————————————————————————

V E D T E K T E R

F O R

N O R S K   F L O W C Y T O M E T R I F O R E N I N G

 

1. NAVN, SAMMENSETNING, MÅLSETNING OG VIRKSOMHET

Navn
Foreningens navn er Norsk flowcytometriforening (NFCF)

1.1 Tilknytning

Ingen tilknytning. Norsk flowcytometriforening er en selvstendig interesseforening.

1.2 Målsetting

Foreningens målsetting er:
Samle flowcytometribrukere i Norge samt fremme kunnskap om flowcytometri som analyseverktøy.
Stimulere til nasjonal kontakt (arr. møter og lignende)

1.3 Virksomhet

Foreningens målsetting realiseres ved:
Arrangere eller medvirke til å arrangere møter, kurs el. lignende for medlemmer og evt. andre interesserte.
Etablere og drifte hjemmeside på internett.

2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas personer som arbeider innenfor fagområde flowcytometri eller med interesse for flowcytometri. Firmaer kan opptas som medlemmer, men uten stemmerett.
2.2 Medlemmers rettigheter og plikter

Medlemskap innvilges av foreningens styre og avhenger av betalt kontingent.
Alle personlige medlemmer har stemmerett og er valgbare.

3. ORGANISASJON

3.1 Årsmøtet

 • A. Årsmøtet er foreningens øverste organ.
 • B. Årsmøtet avholdes minst hvert annet år. Tid og sted bestemmes av styret.
 • C. Alle medlemmer har møte- og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.
 • D. Innkalling til årsmøtet skal skje minst 6 uker før årsmøtet avholdes. Styret vedtar egnet innkallingsform/annonsering. Forslag til saker på dagsorden skal sendes styret minst 4 uker før årsmøtet. Dagsorden, samt forslag til kandidater, årsregnskap, etc. skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet avholdes.
 • E. Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende punkter:1. Konstituering:
  a. Godkjenning av innkalling
  b. Valg av møteledelse
  c. Valg av referent
  d. Valg av to protokollunderskrivere
  2. Beretning om foreningens virksomhet i årsmøteperioden.
  3. Framlegging og behandling av revidert regnskap med revisjonsberetning.
  4. Godkjennelse av budsjett.
  5. Behandling av innkomne forslag.
  6. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.
  7. Valg:
  a. Leder
  b. Nestleder
  c. Tre styremedlemmer
  d. To varamedlemmer
  e. En revisor
  f. Tre personer til valgkomité
  8. Eventuelt

3.2 Styret

 • Styret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle styremedlemmer velges av årsmøtet, leder og nestleder velges særskilt. Styret konstituerer seg selv.
 • Valgperioden er to år.
 • Styret har den daglige ledelsen av foreningen, og leder foreningen i henhold til
 • vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.
 • Styret har ansvar for innkalling til årsmøte og medlemsmøter.
 • Styret avholder møter etter innkalling fra leder eller når et flertall av styremedlemmene ønsker det.
 • Styret er beslutningsdyktige når minst tre personer i styret møter. Styret beslutter med enkel majoritet. Ved likt stemmetall avgjør leders stemme.
 • Ved sammensetning av styret bør det tas hensyn til faglig bredde, erfaring, geografisk tilknytning og kjønn.
 • Styrets leder og nestleder hver for seg er tildelt signatur.

 4. ØKONOMI

4.1 Økonomi

Medlemskontigentens størrelse og gyldighet fastsettes av årsmøtet.
Styrets og foreningens medlemmer hefter ikke personlig for økonomiske forpliktelser inngått av foreningen. Foreningen kan bare hefte med sin evt. formue.

4.2 Regnskap

Foreningens regnskap følger kalenderåret.
Revidert årsregnskap framlegges til godkjenning på årsmøtet.

5. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag til vedtektsendringer skal være sendt ut sammen med saksliste.

6. OPPLØSNING

Foreningen kan foreslås oppløst dersom minst 4/5 av årsmøtedeltakerne stemmer for dette. Vedtak om oppløsning skal endelig godkjennes ved uravstemning blant medlemmene.
Foreningens midler kan ved oppløsning ikke deles ut til medlemmene. Årsmøtet skal vedta hvordan midlene skal benyttes.